Skip to main content

 

Polityka prywatności

 

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest firma Vitaprint sp. z o.o. zwana dalej sklepem internetowym. 

Dane kontaktowe Administratora:

adres email: biuro@vitaprint.pl

Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionych ich wykorzystaniem przez osoby trzecie. 

3. Sklep internetowy posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:

  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczonego celu,
  • minimalizacji danych,
  • prawidłowości,
  • ograniczonego przechowywania, 
  • integralności i poufności,
  • rozliczalności.

II. Zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) obsługi utworzonego konta;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;

d) sprzedaży produktów i usług;

e) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

f) spełniania obowiązku prawnego ciążącego na sklepie internetowym.

2. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są Państwa dane dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.

3. Sklep internetowy zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi. Celem realizacji przez sklep internetowy na Państwa rzecz usługi, niezbędnym może być podanie przez Państwa następujących danych osobowych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu zamieszkania/pobytu,

c) adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/pobytu,

d) adresu poczty elektronicznej,

e) numeru telefonu kontaktowego.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do prawidłowej realizacji usługi, w tym do rejestracji w serwisie, założenia konta (gdy wymaga tego Regulamin).

5. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy:

a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) jest ono niezbędne do wykonania usługi, której jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, kiedy wyrazicie Państwo zgodę przed podjęciem czynności,

c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na sklepie internetowym,

d) jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów, 

e) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej w sklepie internetowym.

f) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez sklep internetowy lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6. Podczas przeglądania strony internetowej www.flagionline.pl sklep internetowy może stosować mechanizm plików „cookies”, które mogą zostać użyte na stronie internetowej i są kojarzone z przeglądarką Państwa komputera, bez podawania Państwa danych.

7. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

8. Sklep internetowy mogą umieszczać także pliki „cookies”, w celu monitorowana Państwa ruchu na naszej stronie internetowej, a także pomiędzy naszą stroną internetową a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. W każdym czasie możecie Państwo wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługą indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek). Sklep internetowy nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Państwa dzięki linkom umieszczonym na naszej stronie: www.flagionline.pl.

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest uzależnione do celu, w jakim dane będą przetwarzane. Okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, jest liczony w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować sklep internetowy do przetwarzania danych przez określony czas;

b) okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisie internetowym sklepu internetowego, 

c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów sklepu internetowego, 

d) okres niezbędny do świadczenia usług przez sklep internetowy i zapewnienia niezbędnej Państwa obsługi, 

e) okres, na jaki została udzielona zgoda.

III. Zabezpieczenie danych osobowych

Wszelkie Państwa dane osobowe przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer), a ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do Państwa danych są pracownicy lub współpracownicy.

IV. Informacja o zasadach udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

1. Państwa dane osobowe będą gromadzone przede wszystkim w celu realizacji usługi. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo przekazania Państwa danych osobowych swoim partnerom, chcącym zaoferować Państwu dodatkowe produkty, jednak po wcześniejszym uzyskaniu Państwa wyraźnej i dobrowolnej na to zgody, która w każdej chwili może być przez Państwa cofnięta.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

a) podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez sklep internetowy działaniami realizowanymi w imieniu sklepu internetowego, 

b) firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem przez sklep internetowy , Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania tych danych;

c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;

f) przeniesienia swoich danych osobowych;

g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego sklep internetowy  dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

2. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez sklep internetowy  macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Profilowanie

Sklep internetowy  korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj.:

a) profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;

b) profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziecie Państwo otrzymywać (oferty dopasowane do Państwa potrzeb).

VI. Zmiany naszej polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.